Predmet opštih uslova ustupanja prava na korišćenje Tesla Softvera, u daljem tekstu opšti uslovi, su:

Član 1.

 1. Pojašnjenje pojmova
 2. Prava preduzeća TESLA u pogledu TESLA softvera
 3. Pojam i namena opštih uslova
 4. Uslovi ustupanja prava na korišćenje TESLA softvera
 5. Obim ustupanja prava na korišćenje TESLA softvera
 6. Ograničenje prava na korišćenje TESLA softvera
 7. Tehnički uslovi za uspešno korišćenje i ispravno funkcionisanje TESLA softvera
 8. Host-ovanje TESLA softvera
 9. Korišćenje TESLA softvera
 10. Veza sa softverom drugih proizvođača
 11. Isključenje odgovornosti TESLA-e
 12. Tehničko održavanja i korisnička podrška TESLA softvera
 13. Tehničko održavanje ugovorenog TESLA softvera
 14. Korisnička podrška ugovorenog TESLA softvera
 15. Opis potrebne konfiguracije računarskog hardvera i sistemskog softvera
 16. Deklaracija o kvalitetu TESLA softvera
 17. Obaveštenja korisniku
 18. Raskid ugovora – saradnje
 19. Objavljivanje i važenje opštih uslova
 20. Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti

Pojašnjenje pojmova

Član 2

TESLA SOFTWARE d.o.o. (dalje: TESLA) je proizvođač i nosilac svih prava TESLA softvera (dalje: „Tesla esDnevnik+“ softver i „Tesla moj.esDnevnik+“ softver).

Korisnik je preduzeće (škola/obrazovna ustanova) kojoj TESLA ustupa pravo na korišćenje TESLA softvera.

„Tesla esDnevnik+“ softver namenjen je obrazovnim ustanovama, sa ciljem da olakša, unapredi i omogući vođenje elektronske evidencije o vaspitno-obrazovnom, obrazovno-vaspitnom, odnosno vaspitnom radu i o uspehu i vladanju učenika, a čine ga računarski programi i njihove prerade i dorade, koji su autorska dela i koje TESLA proizvodi u okviru svoje registrovane delatnosti radi ustupanja prava na njihovo korišćenje na tržištu.

„Tesla moj.esDnevnik+“ softver namenjen je roditeljima i učenicima, sa ciljem da olakša, unapredi i omogući uvid u elektronske evidencije o vaspitno-obrazovnom, obrazovno-vaspitnom, odnosno vaspitnom radu i o uspehu i vladanju učenika, a čine ga računarski programi i njihove prerade i dorade, koji su autorska dela i koje TESLA proizvodi u okviru svoje registrovane delatnosti radi ustupanja prava na njihovo korišćenje na tržištu.

Prava preduzeća Tesla u pogledu Tesla Softvera

Član 3

TESLA je trajni nosilac svih isključivih imovinskih i drugih prava na „Tesla esDnevnik+“ i „Tesla moj.esDnevnik+“ softvera (dalje: TESLA softvera) u smislu propisa kojima se određuje autorsko pravo. Svako neovlašćeno korišćenje, neovlašćeni pokušaj pristupa, neovlašćeno korišćenje u marketinške, propagandne i komercijalne svrhe, ili zloupotreba na bilo koji način TESLA softvera je kažnjivo delo i osnov potraživanja naknade štete od strane preduzeća TESLA.

Član 4

TESLA samostalno bira razvojnu softversku platformu (programski jezik i bazu podataka) za izradu, prerade i dorade TESLA softvera.

TESLA ne pruža garanciju da će TESLA softver funkcionisati na svakom operativnom sistemu i Internet pretraživaču. TESLA će svakom korisniku prilikom sklapanja ugovora dostaviti spisak sistemskih programa i verzija neophodnih za ispravno funkcionisanje TESLA softvera. TESLA zadržava pravo promene spiska sistemskih programa i verzija neophodnih za ispravno funkcionisanje TESLA softvera bez prethodnih najava.

Član 5

TESLA može razviti TESLA softver i na drugoj platformi što se smatra za potpuno novi softver koji nije ni u kakvom smislu naslednik postojećeg.

Pojam i namena opštih uslova

Član 6

Opšti uslovi su izjava volje preduzeća TESLA o Opštim uslovima pod kojima TESLA ustupa pravo na korišćenje TESLA softvera. Namena Opštih uslova je da budu sastavni deo ugovora o ustupanju prava na korišćenje TESLA softvera, odnosno ugovora o održavanju TESLA softvera. Opšti uslovi pod kojima TESLA ustupa prava na korišćenje TESLA softvera su istovremeno i Opšti uslovi pod kojima TESLA standardno održava TESLA softver. Obaveze korisnika navedene u Opštim uslovima se odnose na sticaoca prava na korišćenje TESLA softvera i na subjekta sa kojim se ugovori održavanje TESLA softvera osim ako iz konteksta ili po prirodi stvari nesumnjivo proizilazi da se ti uslovi i te obaveze odnose samo na nekog od tih subjekata. Ugovorom o ustupanju prava na korišćenje TESLA softvera, glavnim delom ugovora, pojedina pitanja se mogu urediti drugačije nego u Opštim uslovima. U takvom slučaju važi uređenje iz glavnog dela ugovora, a ne važi uređenje iz Opštih uslova. Za sve ostalo što nije obuhvaćeno glavnim delom ugovora važi uređenje iz Opštih uslova.

Uslovi ustupanja prava na korišćenje Tesla softvera

Član 7

TESLA softver dostupan je po modelu SaaS (Software as a Service) uslovima i ograničenjima utvrđenim Opštim uslovima i ugovorom kojeg korisnici potpisuju sa preduzećem TESLA.

TESLA ustupa pravo na korišćenje TESLA softvera pod zakonskim uslovima koji važe za ustupanje prava na korišćenje računarskih programa opšte namene i pod uslovima i ograničenjima utvrđenim Opštim uslovima i ugovorom.

TESLA ne izrađuje softver po narudžbini korisnika.

Obim ustupanja prava na korišćenje Tesla softvera

Član 8

TESLA ustupa pravo na korišćenje aktualne izvršne verzije TESLA softvera po SaaS modelu, vremenski ograničeno, neisključivo i ograničeno za jednog korisnika, odnosno organizaciju (školu), bez obzira na broj osoba unutar te organizacije i mesta pristupa (fizičke lokacije).

Osnovni uslov za sticanje prava na korišćenje, aktualne izvršne verzije kao i svih izmenjenih verzija TESLA softvera koje u toku trajanja ugovora po SaaS modelu budu dostupne, jeste plaćanje ove usluge po ugovorenoj dinamici, u suprotnom to pravo nije stečeno.

Sva prava intelektualne svojine nad softverskim rešenjem: softverom, aplikacijom, dokumentacijom, materijalima za obuku i/ili uslugama, uključujući ali ne ograničavajući se na patente i drugo znanje i iskustvo (engl. know-how) i autorska prava, zaštitne znake, kako registrovane tako i ne registrovane, koji su u vlasništvu i/ili ih na drugi način koristi TESLA, sav gudvil (engl. goodwill) u vezi sa tim i srodna prava (tj. Prava korišćenja modifikacija softvera), jesu i ostaće u svakom trenutku ekskluzivno vlasništvo preduzeća TESLA.

Pribavljanjem prava na korišćenje TESLA softvera korisnik ne stiče pravo na dobijanje izvornog koda.

Pravo korišćenja se ugovara za obim TESLA softvera kako sledi:

„Tesla esDnevnik+“ softver predstavlja vođenje elektronske evidencije o vaspitno-obrazovnom, obrazovno-vaspitnom, odnosno vaspitnom radu i o uspehu i vladanju učenika.

„Tesla moj.esDnevnik+“ softver predstavlja mogućnost prikaza određenih unetih evidencija za roditelje i učenike pod uslovom da imaju otvoren nalog.

Uslovi pod kojima roditelji i učenici mogu da otvore nalog i pristupe evidencijama na „Tesla moj.esDnevnik+“ softveru nije predmet ovog dokumenta.

Ustupanje prava na korišćenje TESLA softvera se vrši prema ugovoru između preduzeća TESLA i korisnika, a cene i drugi komercijalni uslovi su javno obavljeni na sajtu preduzeća TESLA, www.eskola.rs

Ograničenje prava na korišćenje Tesla softvera

Član 9

Ustupljeno pravo na korišćenje TESLA softvera nije ekskluzivno, neprenosivo je, bez prava ustupanja, prodaje, iznajmljivanja, poklanjanja i izvršenja usluga obrade podataka trećim licima, osim uz izričitu saglasnost preduzeća TESLA.

TESLA softver korisnik može koristiti samo za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti svojih zaposlenih (uključujući i vanjske saradnike), kao i učenika i roditelja učenika koji pohađaju tu obrazovnu ustanovu. Korisnik nema pravo ustupanja, prodaje, iznajmljivanja, poklanjanja i izvršenja usluga obrade podataka trećim licima, osim u slučajevima propisanim zakonom.

Za druge namene korisnik ne može koristiti TESLA softver bez prethodnog pismenog odobrenja preduzeća TESLA. Korisnik se obavezuje da bez pismenog odobrenja preduzeća TESLA uputstva za korišćenje TESLA softvera ne distribuira i ne koristi u druge svrhe sem za sopstvenu upotrebu.

TESLA softver ne sme da se koristi za evidenciju, prikupljanje i obradu nelegalno stečenih podataka o ličnosti niti sme da se upotrebi na bilo koji drugi način koji je suprotan zakonu.

Tehnički uslovi za ispravno funkcionisanje Tesla softvera

Član 10

Pre početka korišćenja TESLA softvera korisnik ima obavezu da:

 1. se kod preduzeća TESLA informiše o potrebnim tehničkim uslovima za korišćenje i ispravan rad TESLA softvera. Potrebni tehnički uslovi su dostupni na Internet stranici: www.eskola.rs
 2. obezbedi odgovarajuću računarsku opremu, druge tehničke uslove potrebne za ispravno funkcionisanje TESLA softvera kao i pravo na korišćenje neophodnog softvera za radno okruženje (Operativni sistem, Internet pretraživač i slično)
 3. obezbedi da informaciono-komunikacioni sistem na kojem će biti korišćen TESLA softver na odgovarajući način bude fizički i softverski (šifre, anti-virus i sl.) obezbeđen od spoljnjih uticaja i krađe, u skladu sa zakonom o informacionoj bezbednosti.
 4. obezbedi minimalno dva zaposlena koja imaju višegodišnje iskustvo u radu sa računarima (MS Word, MS Excel, Internet pretraživači) i pametnim telefonima, koja će celo vreme trajanja ugovora biti u roli školskog koordinatora, te da ih uputi na edukaciju koju za nove korisnike organizuje TESLA
 5. po završenoj obuci školski koordinatori setuju sistem za obrazovnu ustanovu i urade obuku nastavnika za korišćenje TESLA softvera

Host-ovanje Tesla softvera

Član 11

TESLA softver dostupan je korisniku po potpisu i izvršenju korisnikove ugovorne obaveze putem Interneta u vremenu 24x7 (24 časa i 7 dana nedeljno), a instaliran je i host-uje se na hardverskoj infrastrukturi Teslinog ugovornog partnera na teritoriji Republike Srbije. Usluga host-ovanja se sastoji od:

Nosilac prava svojine na hardverskoj infrastrukturi na kojoj se pruža usluga host-ovanja TESLA softvera ostaje pružaocu ove usluge.

Naručilac ne može instalirati TESLA softver na svoju HW infrastrukturu.

Član 12

TESLA ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu usled prekida rada usluge TESLA softvera, usled prekida na HW infrastrukturi pružaoca host-ing usluge, niti usled neodgovarajućeg korišćenja TESLA softvera od strane korisnika.

Korišćenje Tesla softvera

Član 13

U toku korišćenja TESLA softvera korisnik je dužan da: (1) Održava tehničke uslove potrebne za ispravno funkcionisanje TESLA softvera. Ovo uključuje ali nije isključivo vezano za desktop i laptop računare, tablet računare, Internet vezu, žičnu i bežičnu (LAN i WiFi) mrežu, napajanje uređaja električnom energijom, aktivnosti vezane za fizičku i drugu bezbednost opreme, i slično; (2) Obezbedi svakodnevno praćenje i primenu svih tehničkih i drugih uputstava koje TESLA pruža svojim korisnicima u smislu poboljšanja i bezbednosti rada rešenja.

Ukoliko korisnik samoinicijativno instalira softver nekog drugog proizvođača koji prouzrokuje nestabilan rad ili prekid rada TESLA softvera, ili na neki drugi način promenom sistemskih parametara na računaru dovede do sličnih problema, TESLA ne snosi odgovornost za ispravan rad TESLA softvera i za eventualno nastale posledice, a troškovi otkrivanja problema padaju na teret korisnika.

U slučaju neodgovarajućeg proširenja informacionog sistema od strane korisnika, ; TESLA ne snosi odgovornost za probleme, posledice i eventualnu štetu, a troškove dijagnostikovanja i eventualnog otklanjanja problema od strane TESLA-e snosi korisnik. Ukoliko proizvođač sistemskog softvera (operativnog sistema, drajvera i ostalo) na tržištu plasira ispravke softvera (patcheve), TESLA nije obavezan da o ovome obavesti korisnika TESLA softvera, niti je odgovoran za instalaciju ovih ispravki. Obezbeđenje ispravne verzije sistemskog softvera, odnosno platformi je obaveza korisnika.

Veza sa softverom drugih proizvođača

Član 14

Neke opcije TESLA softvera omogućuju vezu sa softverom drugih proizvođača. Softver drugih proizvođača nije pod kontrolom TESLA-e i TESLA nije odgovoran za funkcionisanje ovog softvera. Sve promene koje su rezultat promena u softveru drugih proizvođača spadaju u domen odgovornosti drugih proizvođača. Za slučaj da su promenu u softveru drugih proizvođača sa isporukom nove verzije softvera drugog proizvođača takvog karaktera da veza između tog softvera i TESLA softvera više nije funkcionalna, TESLA ne snosi odgovornost za ovaj problem. TESLA ne garantuje rad TESLA softvera sa svakom instaliranom verzijom softvera. TESLA se ne može smatrati odgovornim za obezbeđivanje povezivanja standardnog TESLA softvera sa softverom drugih proizvođača. Povezivanje ovog tipa može biti predmet posebnog ugovora.

Isključenje odgovornosti Tesla-e

Član 15

Korisnik uzima na korišćenje TESLA softver kao autorsko delo, imajući u vidu sva njegova poznata svojstva i mogućnost da sadrži skrivene nedostatke. TESLA ne odgovara za bilo kakvu štetu koja eventualno proizađe iz upotrebe, odnosno u vezi sa upotrebom TESLA softvera, pa ni za štetu proizašlu iz eventualnih skrivenih nedostataka TESLA softvera, niti za štetu koja eventualno nastane prilikom ili usled eventualnog prestanka funkcionisanja ili gubitka svrsishodnosti funkcionisanja TESLA softvera.

Neke od mogućih okolnosti i situacija u kojima je odgovornost TESLA-e isključena:

 1. TESLA ne snosi odgovornost za rezultate i sadržinu evidencija, izveštaja i obrada učinjenih korišćenjem TESLA softvera iz razloga što na evidencije, izveštaje i obrade utiču parametri koje korisnik može samostalno podešavati u bazi podataka i zato što korisnik to čini svojom voljom. Te evidencije, izveštaji i obrade mogu biti pogrešni i/ili nepotpuni i netačni u raznim situacijama, a neke od njih su: da su suprotni propisima, ili tumačenju propisa, ili potrebama korisnika, netačni, neželjeni, korisnik nije svestan rezultata i sadržina obrada i evidencija a ne vrši kontrolu (proveru), neispravan redosled postupaka kod složenih evidencija i obrada podataka, netačni izveštaji usled netačnog zadavanja ulaznih podataka, neispravno sproveden postupak kod prelaza u novu školsku godinu, korišćenje neadekvatnih evidencija, izveštaja i obrada i korišćenje istih u svom radu.
 2. TESLA ne snosi odgovornost za eventualno nastale gubitke bilo kojih podataka niti za ostale probleme u funkcionisanju računarske opreme, drajvera, komunikacionih programa koji služe za vezu sa uređajima i/ili programima drugih proizvođača, mreže, operativnog sistema ili bilo kog drugog uređaja i-ili programa na računarskoj opremi korisnika.
 3. Korisnik je upoznat sa činjenicom da se TESLA softver može koristiti od strane krajnjih korisnika (operatera) na razne načine, u raznim uslovima i slučajevima koji mogu izazvati štetu: neispravan način korišćenja TESLA softvera, nepotpuno korišćenje TESLA softvera; korišćenje TESLA softvera suprotno propisima, korišćenje TESLA softvera uz pogrešno tumačenje propisa, nepodešeni parametri ili kombinacija parametara TESLA softver-a, korišćenje TESLA softvera na neispravnoj računarskoj opremi, na neispravnom i nepodešenom operativnom sistemu (i drugim sistemskim programima, driver-ima, komunikacionim programima, ...). U svim tim i sličnim slučajevima može se proizvesti šteta za koju korisnik nema pravo na nadoknadu od strane TESLA-e.
 4. Okolnosti nezavisne volje ugovorenih strana koje ni pažljiva stranka ne bi mogla izbeći niti bi mogla otkloniti posledice takvih okolnosti, smatraće se kao slučajevi koji oslobađaju od odgovornosti, ako nastupe nakon zaključenja Ugovora i sprečavaju njegovo potpuno ili delimično izvršenje. To mogu biti elementarne nepogode, mere nadležnih organa i drugo.

Stranka koja se poziva na jednu od ovakvih okolnosti u prethodnom stavu dužna je odmah obavestiti drugu stranu o njenom nastanku.

U slučaju više sile i njenog trajanja ista se mora dokumentovati drugoj kako bi bila prihvaćena.

Član 16

Ukoliko se zakonskim propisima ograniči ili uslovi delatnost softverskih firmi u celini ili u pojedinim oblastima (segmentima), TESLA ne može garantovati ispunjenje tih uslova niti može dalje snositi odgovornost za funkcionisanje informacionih sistema u domenu tog ograničenja i/ili uslovljavanja. Primer za to može biti propisivanje sertifikacije, kadrovska, tehnička i/ili bilo koja druga ograničenja i/ili uslovljavanja i/ili propisivanje podobnosti i profila softverskih firmi.

Tehničko održavanje i korisnička podrška Tesla softvera

Član 17

Sticaocu prava na korišćenje TESLA softvera, TESLA obezbeđuje tehničko održavanje i korisničku podršku TESLA softvera. Pod tehničkim održavanjem TESLA softvera podrazumeva se tehničko održavanje kao i ustupanje prava na korišćenje određenih funkcionalnih i tehničkih nadogradnji (novih verzija) TESLA softvera. Pod korisničkom podrškom podrazumeva se pružanje podrške u radu sa TESLA softverom.

TEHNIČKO ODRŽAVANJE UGOVORENOG TESLA SOFTVERA

Obaveze Tesla-e

Član 18

Sticaocu prava na korišćenje određenog TESLA softvera, TESLA ugovorom vremenski ograničeno, neisključivo i ograničeno ustupa prava na korišćenje nadogradnji ugovorenog TESLA softvera, koje TESLA za vreme trajanja ugovora, od dana zaključenja ugovora o ustupanju prava na korišćenje TESLA softvera po potrebi proizvede radi usklađivanja obrada podataka podržanih tim TESLA softverom sa promenama propisa i radi otklanjanja eventualnih skrivenih nedostataka TESLA softvera, u daljem tekstu ugovorene nadogradnje, i to pod tim uslovima i ograničenjima i sa tim isključenjima odgovornosti kao za ugovoreni TESLA softver. TESLA se obavezuje da preradu ugovorenog TESLA softvera izradi u što kraćem roku od promene propisa, odnosno od eventualnog zapažanja skrivenih nedostataka. Ostale obaveze TESLA-a:

 1. Da izvrši obuku dva (2) školska koordinatora koje obezbedi korisnik u trajanju i na način kako je to navedeno u ponudi i/ili u glavnom delu ugovora i po dinamici obuke koju TESLA javno objavi svojim korisnicima. TESLA nema obavezu ponavljanja obuke usled promene kadrova korisnika pod istim uslovima već se to može izvršiti uz posebnu nadoknadu po cenovniku usluga TESLA-e koji je javno objavljen.
 2. Po produženju ugovora da postavi TESLA softver na način da korisnik može da ga koristi u sledećoj školskoj godini i da korisnik može da pristupi evidencijama iz proteklih školskih godina u kojima je koristio TESLA softver.
 3. Programske izmene uzrokovane zakonskim i podzakonskim izmenama u okviru postojeće funkcionalnosti ugovorenog obima TESLA softvera.
 4. Pružanje saveta i konsultacije o korišćenju programa putem korisničke podrške.

Član 19

TESLA se obavezuje da o izradi ugovorenih nadogradnji obaveštava sticaoce prava svojom inicijativom preko za to predviđenog načina komunikacije, koji je funkcionalnost TESLA softvera.

Obaveze korisnika

Član 20

Korisnik se obavezuje da će potencijalne probleme oko nemogućnosti pristupa TESLA softveru prijavljivati na za to predviđen način, putem imejl adrese podrska@eskola.rs

Korisnik se obavezuje da će detaljno i kvalitetno objasniti prirodu problema koji ima kako bi se isti rešavao.

Naknada za tehničko održavanje TESLA softvera je uračunata u naknadu za korišćenje ugovorenog TESLA softvera.

Izuzetno, ukoliko ovlašćeno lice TESLA-e prilikom intervencije utvrdi da je do problema u korišćenju ugovorenog TESLA softvera došlo usled neodgovarajućeg korišćenja softvera, nepouzdanog rada opreme, lošeg napajanja, loše mrežne infrastrukture, odnosno iz bilo kog uzroka osim eventualnih skrivenih nedostataka u ugovorenom TESLA softveru, TESLA će korisnika da uputi na način rešavanja ovakvih problema. Rešavanje ovog tipa problema nije uračunato u naknadu za korišćenje ugovorenog TESLA softvera.

Ostale obaveze korisnika:

 1. da obezbedi dva (2) školska koordinatora u fazi obuke za korišćenje TESLA softvera; ponavljanje obuke usled promene kadrova ili iz drugih razloga se posebno ugovara/dogovara i naplaćuje po cenovniku TESLA-e
 2. da pročita i pregleda sva dostupna uputstva za korišćenje TESLA softvera (dokumenta elektronskoj formi i video zapisi); uputstva mogu biti delimično zastarela usled dinamičnog razvoja TESLA softvera
 3. da obezbedi da neovlašćene i neobučene osobe nemaju pristup informacionom sistemu čiji je deo i TESLA softver
 4. da uz detaljan opis prijavi TESLA-i svaki problem prilikom rada na TESLA softveru, kao i zakonske i podzakonske izmene koje se na njega odnose
 5. da samostalno prema uputstvima TESLA-e pripremi sistem za novu školsku godinu.
 6. da po ugovoru plati naknadu za pravo na korišćenje TESLA softvera
 7. U ni u jednom slučaju korisnik nema pravo na povraćaj uplaćenog novca.
 8. da samostalno nabavi računare, mrežnu infrastrukturu, Internet vezu i sve softverske licence koje su neophodne za funkcionisanje TESLA softvera
 9. Korisnik će koristiti usluge tehničke podrške na način koji je propisala TESLA.
 10. Korisnik će po svom izboru odrediti dve (2) stručne i kompetentne osobe (školski koordinatori) koje kontaktiraju sa predstavnicima TESLA-e u vezi uvođenja, obuke i podrške. Te osobe moraju biti upoznati sa svim funkcijama TESLA softvera koji se koristi za potrebe korisnika. Takođe školski koordinatori moraju imati više godišnje iskustvo u radu sa računarima i aplikacijama (MS Word, MS Excel, email klijenti, Internet pretraživači, pametni telefoni). Samo školski koordinatori imaju pravo da prijavljuju potrebu za intervencijom i to na kvalitetan način opisujući problem i njegovu manifestaciju što detaljnije.

Korisnik ne može preneti pravo na korišćenje programa drugom fizičkom ni pravnom licu, niti drugom subjektu.

Korisnička podrška ugovorenog Tesla softvera

Član 21

TESLA se obavezuje da u roku trajanja ugovora o ustupanju prava na korišćenje TESLA softvera pruža sticaocu prava usluge korisničke podrške potrebne za ugovoreni TESLA softver i njegove ugovore nadogradnje, na zahtev korisnika. Pod standardnom korisničkom podrškom iz prethodnog stava se podrazumeva podrška preko imejla.

Korisnik može da uputi pitanje u bilo koje vreme.

Na pitanje sticaoca prava (korisnika) u vezi sa korišćenjem ugovorenog TESLA softvera postavljena preko imejla TESLA će odgovoriti radnim danom. Radno vreme TESLA-e u je od ponedeljka do petka u vremenu od 09.00 do 17.00. TESLA ne radi za vreme državnih praznika u Srbiji.

Opis potrebne konfiguracije računarskog hardvera i sistemskog softvera

Član 22

Za optimalno korišćenje TESLA softvera korisnik mora da obezbedi mrežnu infrastrukturu (kontinuirani pristup Internetu minimalne brzine 100Mbit/sec, žična LAN ili bežična WiFi mreža 10/100Mbit/sec) koja pokriva sve učionice u kojima se izvodi nastava. Takođe, korisnik mora da obezbedi dovoljnu količinu računara (desktop, laptop ili tablet) na način da svaki nastavnik ima na raspolaganju jedan računar za vreme izvođenja nastave. Računari mogu da budu raspoređeni prema broju nastavnika ili prema broju učionica. U slučaju da se računari nalaze u učionici bez prisustva nastavnika, korisnik je dužan da obezbedi fizičku zaštitu računara (zaključavanje učionice). TESLA ne snosi nikakvu odgovornost proizašlu iz neovlašćenog pristupa računarima. Svaki neovlašćeni pokušaj pristupa TESLA softveru kazniće se prema krivičnom zakonu Republike Srbije.

TESLA softver se izvršava na hardverskoj i softverskoj računarskoj platformi koja mora da ispunjava uslove dostupne na Internet stranici: www.eskola.rs

Navedeni uslovi su minimalni u smislu korišćenja TESLA softvera. Naša preporuka je da se koriste savremeni računari renomiranih proizvođača koji su stari najviše 5 godina, jer pored boljih performansi imaju i znatno veću pouzdanost u radu.

Za korišćenje izvesnih posebnih programskih opcija može se predvideti i postojanje dodatnih hardverskih i softverskih uslova, koje će biti navedeni prilikom opisa te programske opcije kao što su npr. zvučna karta i zvučnici i slično.

Deklaracija o kvalitetu Tesla softvera

Član 23

TESLA softver će biti funkcionalan za korisnika ukoliko su ispunjeni hardverski, softverski, organizacioni i drugi navedeni uslovi, kao i uslovi navedeni u konkretnom ugovoru o kupovini prava na korišćenje softverskog proizvoda i protokolu o saradnji i održavanju softverskog proizvoda. Funkcionalnost TESLA softvera je definisana spiskom i karakteristikama programskih opcija koje program izvršava, a za koje korisnik ima pravo korišćenja. Navedeni proizvod je izrađen i testiran po standardima preduzeća TESLA koji su bazirani na svetskim iskustvima u razvoju softvera. Ovo, između ostalog, znači da se neće distribuirati program ako je poznat problem u funkcionisanju programa, dok se isti ne otkloni. Izuzetno, ukoliko iz razloga hitnosti bude distribuirana verzija programa ili izmena u programu koja nije kompletno testirana (zahtev korisnika ili zakonska izmena sa neadekvatnim rokom za izradu) o tome će proizvođač obavestiti korisnika sa dostavljanjem izmene, ali će se eventualni nedostaci otkloniti nakon kompletne procedure razvoja i testiranja.

Ukoliko se prilikom izvršavanja programa za vreme trajanja ugovora (i u roku definisanom ugovorom o održavanju) javi greška ili odstupanje od deklarisanog kvaliteta, a korisnik je ispunio sve preduslove, proizvođač će, na zahtev korisnika, besplatno otkloniti nedostatke. Pri tome proizvođač bira adekvatan način, a u skladu sa konkretnim ugovorom.

Pod greškama u radu programa se ne smatraju greške koje su nastale ako korisnik nije ispunio opšte, hardverske, softverske, kadrovske, organizacione i druge preduslove. Takođe, programskim greškama se ne smatraju ni greške, koje nastaju zbog nepoštovanja uputstvom postavljene procedure u radu. Ukoliko se dese ovakve greške, proizvođač će pružiti asistenciju korisniku u periodu važenja ugovora.

Svaka druga odgovornost preduzeća TESLA kao proizvođača programa prema eventualnoj šteti kod korisnika je u skladu sa svetskim standardima, tj. isključena je, ako se proizvođač pridržavao propisane procedure u razvoju i testiranju programa i nije znao za postojanje greške kod instalacije programa.

Podaci u bazi podataka su vlasništvo korisnika. Proizvođač softverskog proizvoda ne snosi nikakvu odgovornost za potpuni ili delimični gubitak ili oštećenje podataka iz bilo kog razloga. Obaveza proizvođača je da u roku važenja ugovora pruži asistenciju korisniku u procesu oporavka eventualnih oštećenja podataka, ukoliko je oporavak moguć. Ukoliko oporavak nije moguć, proizvođač će u dogovoru sa korisnikom regulisati bazu podataka – vraćanjem iz poslednje validne arhive podataka korisnika.

Obaveštenja korisniku

Član 24

TESLA povremeno pruža razna obaveštenja korisniku bitna za funkcionisanje i korišćenje TESLA softvera, na više načina: putem TESLA softvera, dopisima, u elektronskoj formi, pisanim uputstvima, uputstvima u elektronskoj formi i drugo.

Smatra se da je korisnik obavešten ako je obaveštenje pruženo bilo kojim od pomenutih načina.

Zainteresovani subjekti mogu da se obrate TESLA-i u slučaju bilo kakvih nedoumica ili primedbi na Opšte uslove. Pored toga mogu da se obaveste o poslovnim mogućnostima preduzeća TESLA, preko imejl adrese marketing@eskola.rs

Raskid ugovora - saradnje

Član 25

Glavni ugovor može raskinuti svaka strana uz pisani dopis i to uz objašnjenje drugoj strani. U slučaju raskida ugovora nijedna strana nema pravo na obeštećenje niti nadoknadu štete u bilo kom smislu niti po bilo kom osnovu.

Objavljivanje i važenje opštih uslova

Član 26

Opšti uslovi se objavljuju na TESLA internet sajtu www.eskola.rs i važe počev od narednog dana od dana objavljivanja obaveštenja na sajtu da su prestali da važe, ili do njihovog stavljanja van snage drugim opštim uslovima, ili do gašenja sajta. Ako su Opšti uslovi deo ugovora, bez obzira na odredbu prethodnog stava, važe dok važi ugovor.