Korišćenjem naših usluga, poveravate nam svoje podatke. Ulažemo velike napore da ih zaštitimo i omogućimo vam kontrolu nad njima.

Tesla Software d.o.o., ovom politikom privatnosti ima za cilj da vam objasni koje podatke prikupljamo, zašto ih prikupljamo i na koji način obrađujemo te kako možete da ih ažurirate, da upravljate njima, da ih izvozite i da ih brišete.
U upotrebi od 29. avgusta 2019.

Politika privatnosti objašnjena u ovom dokumentu odnosi se na celokupan Tesla softver a to uključuje usluge „Tesla esDnevnik+“ i „Tesla moj.esDnevnik+“ kao i na podatke koje delite sa nama korišćenjem web stranice www.eskola.rs

Pravni osnov

U skladu sa Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation - Regulation ((EU) 2016/679 - GDPR) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik RS", broj 87 od 13. novembra 2018.) obaveštavamo vas da se prikupljaju i obrađuju podaci koje korisnik (obrazovna ustanova) unosi koristeći Tesla softver usluge.

Korisnik prikuplja i obrađuje podatke na temelju zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019).
Tesla obrađuje podatke na temelju ugovora sa korisnikom.

Podaci koji mogu da se prikupljaju i obrađuju dok koristite usluge

Podaci o nastavnicima i ostalim zaposlenicima

Ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, pol, datum rođenja, mesto, opština i država rođenja, adresa, mesto, opština i država stanovanja, kontakt telefon, adresa elektronske pošte, podaci o vrsti radnog odnosa, načinu i dužini radnog angažovanja, istovremenim angažovanjima u drugim ustanovama, podaci o zaduženjima i fondu časova nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika, učešću u radu organa ustanove, a u svrhu ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada, u skladu sa zakonima.

Podaci o učenicima

Evidenciju o učeniku čine podaci kojima se određuje njegov identitet (lični podaci), obrazovni, socijalni i zdravstveni status, kao i podaci o preporučenoj i pruženoj dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci.
Lični podaci o učeniku, odnosno detetu su: ime i prezime učenika, jedinstveni matični broj građana, pol, datum rođenja, mesto, opština i država rođenja, adresa, mesto, opština i država stanovanja, kontakt telefon, imejl adresa, matični broj učenika.
Podaci kojima se određuje obrazovni status učenika jesu: podaci o vrsti škole i trajanju obrazovanja i vaspitanja, jeziku na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad, organizaciji obrazovno-vaspitnog rada, obaveznim predmetima i izbornim programima i aktivnostima, stranim jezicima, podaci o individualnom obrazovnom planu, dopunskoj i dodatnoj nastavi, celodnevnoj nastavi i produženom boravku, vannastavnim aktivnostima za koje se opredelio i drugim oblastima školskog programa u kojima učestvuje, učešću na takmičenjima, izostancima, izrečenim vaspitnim i vaspitno-disciplinskim merama, učešću u radu organa škole i opredeljenju za nastavak obrazovanja.

Podaci o roditeljima i drugim zakonskim zastupnicima učenika

Lični podaci o roditelju, odnosno drugom zakonskom zastupniku ili hranitelju učenika, odnosno deteta su: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, pol, datum rođenja, mesto, opština i država rođenja, adresa, mesto, opština i država stanovanja, kontakt telefon, odnosno adresa elektronske pošte.

Podaci iz IKT infrastrukture

Prikupljamo podatke o internet pretraživačima i uređajima koje koristite za pristup našim uslugama, što nam pomaže da pružamo funkcije poput automatskih ažuriranja proizvoda.

Podaci koje prikupljamo obuhvataju jedinstvene identifikatore, tip i podešavanja pretraživača, operativni sistem i broj verzije aplikacije. Prikupljamo i podatke o interakciji pretraživača i uređaja sa našim uslugama, uključujući IP adresu, izveštaje o otkazivanju, aktivnosti sistema, kao i datum, vreme i URL upućivača za zahtev.
Ove podatke prikupljamo kada naša usluga na vašem uređaju kontaktira servere na kojima je smeštena naša usluga koju koristite.

Zašto tesla prikuplja podatke

Korisnik prikuplja podatke po zakonskom osnovu a Tesla obrađuje podatke izvršavajući ugovornu obavezu prema korisniku, a sve u sledeće svrhe:

Vođenje evidencije i izveštavanje o obrazovno-vaspitnom radu

Podaci se prikupljaju i obrađuju u svrhu vođenja propisanih evidencija i izveštaja o obrazovno-vaspitnom radu učenika.

Održavanje i poboljšavanje usluga

Podatke koristimo i da bismo proverili da li usluge rade kako treba, što može da obuhvata praćenje prekida u pružanju usluga ili rešavanje problema koje nam prijavljujete. Takođe ih koristimo da bismo poboljšali usluge.

Izrada novih usluga

Koristimo podatke koje prikupljamo i obrađujemo u postojećim uslugama da bismo lakše pravili nove usluge. Na primer, kada tim za podršku našim uslugama uvaži sugestije za unapređenje postojećih i pravljenje novih usluga.

Merenje učinka

Koristimo podatke za analitiku i merenje da bismo razumeli kako koristite usluge. Na primer, analiziramo podatke o vašim posetama našim sajtovima da bismo optimizovali dizajn proizvoda. U tu svrhu koristimo mnogo različitih alata, uključujući i Google analitiku.

Komunikacija sa vama

Koristimo podatke koje prikupljamo, poput imejl adrese, da bismo direktno komunicirali sa vama. Na primer, ukoliko otkrijemo sumnjive aktivnosti, poput pokušaja prijavljivanja na vaš nalog sa nepoznate lokacije, možemo vam poslati obaveštenje o tome. Takođe, možemo da vas obavestimo o predstojećim promenama ili poboljšanjima usluga. A ako kontaktirate našu podršku, sačuvaćemo zapis zahteva koji može da nam pomogne da rešimo probleme na koje ste možda naišli.

Upravljanje bezbednosnim rizicima

Koristimo podatke da bismo poboljšali bezbednost i pouzdanost usluga. To obuhvata otkrivanje i sprečavanje prevare, zloupotrebe, bezbednosnih rizika i tehničkih problema koji mogu da nanesu štetu Tesli, korisnicima ili javnosti, kao i reagovanje na njih.
Kako bismo obrađivali podatke u te svrhe, koristimo različite tehnologije.

Kontrola privatnosti

Izvoženje, uklanjanje, ispravak i brisanje podataka

Ukoliko neki deo sadržaja sa vašeg naloga želite da koristite u svrhe van naše usluge ili želite da napravite rezervnu kopiju tog sadržaja, imate mogućnost da sadržaj preuzmete. Na primer, u esDnevniku je za neke izveštaje moguće uraditi izvoz podataka.
Možete i da zahtevate uklanjanje sadržaja iz određenih usluga prema važećem zakonu.
Zatražićemo vašu saglasnost pre nego što upotrebimo podatke u neku drugu svrhu koja nije navedena u ovoj politici privatnosti.
Korisnik može samostalno da uređuje, ispravlja i briše podatke pre arhiviranja.

Postoje drugi načini na koje možete da kontrolišete podatke koje Tesla prikuplja bez obzira da li ste prijavljeni na nalog naše usluge, uključujući:

Podešavanja pretraživača: Na primer, možete da konfigurišete pretraživač tako da vam pokaže kada Tesla postavi cookie (dalje – kolačić) u njega. Takođe, možete da konfigurišete pretraživač da blokira sve kolačiće sa određenog domena ili sa svih domena. Ne zaboravite da su uslugama potrebni kolačići da bi ispravno funkcionisale.

U nekim slučajevima, podatke čuvamo u ograničenim periodima kada treba da ih zadržimo u zakonite poslovne ili pravne svrhe.

Ulažemo napore da naše usluge štite podatke od slučajnog ili zlonamernog brisanja. Iz tog razloga, može da prođe izvesno vreme od trenutka kada izbrišete nešto do trenutka kada se podaci izbrišu iz sistema za aktivne kopije i sistema za rezervne kopije.

Deljenje podataka

Ne delimo lične podatke sa kompanijama, organizacijama ili pojedincima van Tesle osim u sledećim slučajevima:

Za hostovanje naših usluga

Sve naše usluge hostovane su u Republici Srbiji na serverima provajdera Telekom Srbija a.d.

Uz vašu saglasnost

Delićemo lične podatke van Tesle isključivo kada nam fizičko lice ili u njegovo ime roditelj/drugi zakonski zastupnik na koje se odnose podaci da saglasnost za to.

Za spoljnu obradu

Uz vašu saglasnost lične podatke pružamo našim povezanim licima i drugim pouzdanim pravnim ili fizičkim licima da bi ih u naše ime obradili na osnovu uputstava i u skladu sa politikom privatnosti i sa svim odgovarajućim merama zaštite podataka i bezbednosti.

Iz pravnih razloga

Lične podatke ćemo deliti van Tesle ako u dobroj nameri verujemo da je pristupanje informacijama, njihovo korišćenje, čuvanje ili otkrivanje u razumnoj meri neophodno:

Možemo da delimo podatke koji ne mogu da otkriju identitet javno i sa partnerima – poput objavljivača, oglašivača, programera ili vlasnika prava. Na primer, javno delimo podatke da bismo prikazali trendove za opštu upotrebu naših usluga. Takođe dozvoljavamo određenim partnerima da prikupljaju podatke iz pretraživača ili sa uređaja radi oglašavanja i merenja učinka pomoću sopstvenih kolačića ili sličnih tehnologija.

Ako je Tesla uključena u spajanje, akviziciju ili prodaju imovine, nastavićemo da obezbeđujemo poverljivost ličnih podataka i da obaveštavamo korisnike na koje se to odnosi pre nego što se lični podaci prenesu ili na njih počne da se primenjuje neka druga politika privatnosti.

Zaštita informacija

Svi Tesla proizvodi sadrže jake bezbednosne funkcije koje stalno štite vaše podatke. Uvidi koje stičemo održavanjem usluga pomažu nam da otkrijemo i automatski sprečimo bezbednosne pretnje da ikada dođu do vas. Ukoliko otkrijemo nešto rizično sa čime bi, po našem mišljenju, trebalo da budete upoznati, obavestićemo vas i provesti vas kroz korake za bolju zaštitu.

Naporno radimo da bismo vas i Teslu zaštitili od neovlašćenog pristupa, izmene, otkrivanja ili uništavanja informacija koje imamo, uključujući sledeće mere:

Prenos podataka

Servere na kojima se nalaze vaši podaci locirani su na teritoriju Republike Srbije i ne prenose se u treće države. Takođe se pridržavamo određenih pravnih okvira u vezi sa prenosom podataka, uključujući okvire zaštite privatnosti prema zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

O ovoj politici

Redovno kontrolišemo ovu politiku privatnosti i proveravamo da li obrađujemo vaše podatke na načine koji su u skladu sa njom.

Povremeno menjamo ovu politiku privatnosti. Nećemo ograničiti vaša prava u skladu sa ovom politikom privatnosti bez izričite saglasnosti. Uvek navodimo datum objavljivanja poslednjih promena i nudimo pristup arhiviranim verzijama koje možete da pregledate. Ako su promene značajne, poslaćemo dodatno obaveštenje (što za određene usluge uključuje imejlove sa obaveštenjem o promenama politike privatnosti).

Imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti

U sklopu implementacije standarda zaštite podatka o ličnosti koje propisuje GDPR, Tesla je imenovala lice za zaštitu podataka o ličnosti kojem se možete obratiti sa svim pitanjima i zahtevima u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti na sledeće adrese:

E-mail: gdpr@teslasoftware.eu
Pošta: Tesla Software d.o.o. Bulevar Arsenija Čarnojevića 107, 11070 Novi Beograd